Materská škola Zupková 37 je školou  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Nachádza sa na území okresu Košice III MČ Dargovských hrdinov. Materská škola je umiestnená v účelovej budove, pavilónoveho typu.

Poskytuje celodennú prevádzku pre deti od 2 do 6 rokov v čase od 6,00 hod. - 17,00 hod. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnúť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a sociálno - emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. V procese výchovno-vzdelávacom sa podporuje prirodzená detská zvedavosť, skúmavosť a tvorivosť.

hlavný vchod do MŠ
hlavný vchod do MŠ