MŠ Zupkova 37

Naša materská škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Nachádza sa na území okresu Košice III., MČ Dargovských hrdinov.Je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu.V súčasnosti máme 6 tried s kapacitou 150 detí. Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre detivo veku o 2 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

 


 

Areál školy sa nachádza v tichom prostredí mimo cestných komunikácií. Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene a účelovo rozmiestnenými hracími prvkami pre deti. Disponujeme aj dopravným ihriskom. Dopravná výchova sa týmto koncepčne prelína celým Školským vzdelávacím programom. V blízkom okolí sa nachádza Lesopark, ktorý využívame tak na športové aktivity ako aj na spoznávanie prírody.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu. Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjame schopnosti a zručnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame prirodzenú detskú zvedavosť, tvorivosť a skúmavosť.

O výchovu a vzdelávanie sa stará 13-členný tím kvalifikovaných pedagógov na čele s riaditeľkou školy.

Ostatnú činnosť zabezpečujú prevádzkoví zamestnanci: upratovanie majú na starosti 4 upratovačky. O stravu sa stará vedúca školskej jedálne, dve kuchárky a jedna pomocná sila. Financie drží v rukách hospodárka.

Viac vo fotoalbume
Viac vo fotoalbume